Imperium Nieruchomości
Lębork, Orlińskiego / Skarżyńskiego

Numer oferty: IN-1157-3

POWIERZCHNIA:

2109 m2

CENA:

400 000 zł

I przetarg ustny nieograniczony

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą działki nr 32/3 i nr 34/4 o łącznej powierzchni 2109 m², położona w obrębie 3 miasta Lęborka w rejonie ulic Orlińskiego i Skarżyńskiego uregulowana w księgach wieczystych nr SL1L/00005570/4 i nr SL1L/00013721/7.

 

Nieruchomość stanowiąca działki nr 32/3 i nr 34/4 o łącznej powierzchni 2109mzgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka na obszarze obejmującym jednostki terytorialne T.8, T.II i część T.7 zatwierdzoną uchwałą Nr LXV-643/2002  Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 września 2002 roku (Dz.Urz.Woj.Pomorskiego Nr 5 z dnia 8 stycznia 2003 roku, poz. 46) znajduje się na terenie elementarnym 02.02.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Działki nr 32/3 i nr 34/4 o łącznej powierzchni 2109m² zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek B

 

Cena wywoławcza wynosi 400.000,00 zł.

Nabywca zobowiązany jest do zapłaty 23% podatku VAT liczonego od ceny wylicytowanej w przetargu.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT oraz koszt dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazany rachunek bankowy. Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

 

Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona na rzecz nabywcy odpłatna i bezterminowa służebność drogowa na działce 34/2, zapewniająca dostęp do drogi publicznej polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez pas terenu wyznaczony:

- odcinkiem granicy działki 34/2 z działką 36 przebiegającym od granicy działki 85- ulicy Orlińskiego do granicy działki 34/4.

- odcinkiem granicy działki 34/3 z działką 34/2 przebiegającym od granicy działki 34/4 do granicy działki 35.

- odcinkiem granicy działki 34/2 z działką 35 przebiegającym po wschodniej ścianie budynku Orlińskiego 14.

- linią stanowiąca przedłużenie odcinka granicy działki 35 z działką 34/2 przebiegającego  po wschodniej ścianie budynku Orlińskiego 14 do przecięcia się z granicą działki nr 85- ulicy Orlińskiego.

Z tytułu ustanowienia służebności drogowej nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy Miasto Lębork wynagrodzenia w kwocie 37.000,00 zł + VAT w terminie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Na nieruchomości znajdują się pojedyncze drzewa, których wycinka może skutkować koniecznością uzyskania decyzji na ich usunięcie zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz pozostałości po ogródkach przydomowych, których usunięcie obciążać będzie nabywcę.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 30.06.2022r. o godzinie 10.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 40.000,00 zł.  Wadia w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać nie później niż do dnia  24.06.2022r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 Bank Polska Kasa Opieki SA w Lęborku. W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunku najpóźniej w dniu  24.06.2022r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargów, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wniesione przez uczestników przetargów, który przetargi wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargów oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargów określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargów dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadia w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetargi osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargach oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargów, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargów lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargów wadia zostaną zwrócone w dniu 04.07.2022r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim lub przelewem do dnia  04.07.2022r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargów obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargami nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargów znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 - 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargach zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargów z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

Podstawowe parametry
Rodzaj nieruchomości

działka

Rodzaj oferty

na sprzedaż

Cena m2

190 zł

Piętro

parter

Pomieszczenia
Media
Działka