Imperium Nieruchomości
Lębork, Weterynaryjna

Numer oferty: IN-1160-4

POWIERZCHNIA:

205 m2

CENA:

130 000 zł

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego

OGŁOSZENIE z dnia 20 maja 2022 roku

 

Starosta Lęborski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

z siedzibą przy ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork

ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego

 

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.), § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2213), w oparciu o Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 17 listopada 2021 roku „w sprawie zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości Skarbu Państwa”,

 

Starosta Lęborski ogłasza:

 

1.    Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż wyodrębnionego lokalu niemieszkalnego nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej 205,39m2 (powierzchnia użytkowa lokalu 113,10m2 oraz powierzchnia pomieszczeń przynależnych w piwnicy 92,29m2) zlokalizowanego w budynku położonym przy ulicy Weterynaryjnej 1 w Lęborku wraz z udziałem w wysokości 455/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 20/5 o powierzchni 0,1488ha położoną w obrębie 13 miasta Lęborka, dla której Sąd Rejonowy w Lęborku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00029641/7. Dla lokalu prowadzona jest księga wieczysta nr SL1L/00048794/3.

2.    Teren nieruchomości, na której zlokalizowany jest lokal, porośnięty jest drzewami i krzewami od strony południowo-zachodniej. Teren stosunkowo równy. Wjazd na działkę jest utwardzony. Wejście prowadzące do budynku również jest utwardzone. Teren ogrodzony.

3.    Lokal mieści się na parterze budynku, w którym poza nim znajdują się 4 (cztery) lokale mieszkalne. Budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, rok budowy 1970. Konstrukcja budynku murowana, stropodach kryty papą, stolarka okienna PCV i drewniana, stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa. W budynku przylegającym znajduje się siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku.

4.    W skład powierzchni lokalu wchodzą pomieszczenia wykorzystywane wcześniej przez Inspektorat Weterynarii jako pomieszczenia biurowe, pracownie, korytarz, łazienka i toalety. Do lokalu przynależą pomieszczenia w piwnicy budynku użytkowane wcześniej jako magazyny, pomieszczenie socjalne i archiwum. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, energetyczną (licznik zdjęty), c.o. z kotłowni zlokalizowanej
z piwnicy budynku. Okna drewniane, podłogi: płytki PCV, terakota, parkiet. W części pomieszczeń glazura. Lokal wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.

5.    Nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży nie jest obciążona hipoteką, ani innymi ciężarami i ograniczeniami.

6.    Z własnością lokalu związane jest ponoszenie opłat z tytułu administrowania, funduszu remontowego, eksploatacji części wspólnych budynku
w łącznej kwocie (na dzień ogłoszenia) 513,48zł (słownie: pięćset trzynaście złotych 48/100) miesięcznie.

7.    Zgodnie z obowiązującą zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka dla obszaru oznaczonego
w tym planie jako T.6 i część T.I wraz z odpowiednim fragmentem Strefy Ekologicznie Ważnej zatwierdzoną uchwałą Nr XLVIII-505/2001 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 31 sierpnia 2001 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 79 z dnia 11 października 2001 roku, poz. 985) znajduje się
w części na terenie elementarnym 06.03.UG o dominującej funkcji komercyjnej (funkcje komercyjne/o charakterze komercyjnym/ - funkcje terenów, na których prowadzona jest /będzie/ działalność nastawiona na zysk, np.: produkcyjna, przemysłowa, składowa, usługowa,
a także przeznaczonych dla urządzeń infrastruktury technicznej) oraz w części na terenie elementarnym KD.03.L – ulica lokalna.
Ze szczegółowych ustaleń zmiany planu dla terenu elementarnego 06.03.UG wynika zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
i innych niż wolnostojąca i bliźniacza, form zabudowy jednorodzinnej.

8.    Lokal będący przedmiotem sprzedaży nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku
o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2021r., poz. 497).

9.    Cena wywoławcza wynosi 130.000,00zł. (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Transakcja sprzedaży lokalu wraz z udziałem
w gruncie jest zwolniona z podatku VAT.

10.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 13.000,00zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100), które należy wpłacić w pieniądzu na konto: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Bank Spółdzielczy w Łebie, Filia Lębork nr 77 9324 0008 0002 8701 2000 0090 najpóźniej do dnia 18 lipca 2022 roku. Środki pieniężne muszą wpłynąć na rachunek bankowy najpóźniej w dniu 18 lipca 2022 roku pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

 

11.Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.
W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

12.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2278).

13.Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu nie niższe jednak niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych 10zł w górę. Przetarg uważa się za skuteczny jeżeli zaoferowana zostanie cena nabycia wyższa od ceny wywoławczej co najmniej jedno postąpienie. Licytacją zamyka się po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny nieruchomości.

14.Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

15.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami określonymi w ogłoszeniu.

16.Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy notarialnej.

17.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

18.Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

19.Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

20.Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu przetargu udzielają pracownicy Referatu Ewidencji Gruntów i Budynków oraz Gospodarki Nieruchomościami, pok. 118, 117, I piętro, tel. 59 86 32 841 lub 59 84 80 883.

21.Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w prasie, zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Lęborku www.powiat-lebork.com, na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lęborku /parter, I piętro/, a także tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Lęborka oraz Urzędu Miejskiego w Łebie, Urzędów Gmin: Cewice, Nowa Wieś Lęborska oraz Wicko, na okres od 20 maja do 22 lipca 2022 roku.

22.Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Starosta Lęborski poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu
z podaniem uzasadnionej przyczyny.

23.Ze stanem nieruchomości objętej treścią niniejszego ogłoszenia można zapoznać się w dniu 5 lipca 2022 roku w godzinach 9-11,
wyłącznie po wcześniejszym zgłoszeniu (osobistym – ul. Czołgistów 5, 84-300 Lębork I piętro, pok. 118, 117 lub telefonicznym pod nr 598632841 lub 598480 883) chęci dokonania oględzin.

24.Przetarg odbędzie się w dniu 22 lipca 2022 roku o godzinie 10:00, w sali nr 13 Starostwa Powiatowego w Lęborku przy ul. Czołgistów 5.

Podstawowe parametry
Rodzaj nieruchomości

lokal użytkowy

Rodzaj oferty

na sprzedaż

Cena m2

634 zł

Piętro

parter

Pomieszczenia
Media
Działka