Lębork, Czołgistów 18B | I przetarg

 • 109 000zł
Czołgistów, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • Mieszkania
 • Rodzaj nieruchomości
 • 2
 • Ilość pokoi
 • 35
Przetargi | Licytacje | Oferty
Czołgistów, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • 109 000zł

Overview

 • Mieszkania
 • Rodzaj nieruchomości
 • 2
 • Ilość pokoi
 • 35

Opis

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o  powierzchni 35,61 m² (lokal mieszkalny składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza) przy ul. Czołgistów 18B wraz ze sprzedażą 9/1000 udziału w nieruchomości – działce  nr 72/7, obręb 2 o powierzchni 2487 m2, KW SL1L/00032674/1. Dla lokalu jest założona księga wieczysta KW SL1L/00038298/3.

Nieruchomość jest  wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Lęborka nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym 11.11.MW o przeznaczeniu – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Przetarg odbędzie się 03.12.2021r. o godz. 12.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy  ul. Armii Krajowej 14.

 

Cena wywoławcza                                109.000,00 zł

 

Nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji w wysokości 272,45 zł + koszt ogłoszenia prasowego. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty wylicytowanej w przetargu ceny nieruchomości    na którą składają się cena lokalu wraz z udziałem w gruncie. Cena osiągnięta w przetargu oraz koszty przygotowania dokumentacji podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  11.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem dokładnego adresu lokalu) będzie można wpłacać  w Banku Pekao SA na konto Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  lub przelewem na powyższe konto nie później niż do dnia 30.11.2021r.  W razie wpłat na konto przelewem, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 30.11.2021r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości oraz warunkami przetargu określonymi  w ogłoszeniu. Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium    w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy, okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub w innej formie  z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza,  a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowód stwierdzający tożsamość. W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości. W przetargach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380). Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone      w dniu 06.12.2021r. w godz. 12.00-17.00 w Banku Pekao SA Oddział w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 18 lub przelewem do dnia 06.12.2021r. na wskazane konto. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie  do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargów, zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu  i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargów. Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę. Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym na I piętrze UM (budynek E, pokój nr 10) i jest do wglądu w godz. 8.00-15.00 tel.059 8637-824. Ogłoszenia o przetargach zamieszczone są na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicy ogłoszeń UM Lębork (półpiętro budynku C Urzędu Miejskiego). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta poda do publicznej wiadomości informację  o odwołaniu,  z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 • Adres Czołgistów, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • Kod pocztowy 84-300

Szczegóły

 • Cena: 109 000zł
 • Powierzchnia nieruchomości: 35 m²
 • Ilość pokoi: 2
 • Rodzaj nieruchomości: Mieszkania
 • Status: Przetargi | Licytacje | Oferty

Informacje kontaktowe

przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje

Zapytanie o nieruchomość

Podobne nieruchomości

Porównaj oferty

Porównaj
przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje