Lębork | działka w rejonie ulicy Głowackiego | I przetarg

 • 1 000 000zł
Bartosza Głowackiego, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • Działki
 • Rodzaj nieruchomości
 • 3584
Przetargi | Licytacje | Oferty
Bartosza Głowackiego, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • 1 000 000zł

Overview

 • Działki
 • Rodzaj nieruchomości
 • 3584

Opis

na sprzedaż nieruchomości składającej się działki nr 71/1 (KW SL1L/00011569/9), i nr 81/11 (KW SL1L/00014864/8), o łącznej  powierzchni 3584 m², obręb 2 miasta Lęborka, w rejonie ulicy Głowackiego.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Głowackiego w Lęborku zatwierdzoną Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX – 314/2020 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 27 listopada 2020 r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 05 stycznia 2021 r, poz. 25) przedmiotowa nieruchomość  położona jest po części na terenie oznaczonym jako 11.11a.MW o przeznaczeniu:  teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oraz po części na terenie oznaczonym jako 11.11b.KPp o przeznaczeniu: teren parkingu.

Przeznaczona do zbycia działka nr 81/11 podlega ustawie z dnia 3 lutego 1995 r o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r poz. 1326), z wyłączeniem rozdziału 2 ustawy.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 71/1, o powierzchni 299 m² zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek Bi.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 81/11, o powierzchni 3285 m² zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek RIVa, RV, PsV.

Cena wywoławcza wynosi   – 1.000.000,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu  03 listopada  2021 r. o godz. 10.00  w Sali nr 101 Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 100.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu  można wpłacać przelewem nie później niż do dnia 27 października  2021 r, na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  Bank  Polska Kasa Opieki SA w Lęborku, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunek bankowy najpóźniej w dniu 27 października 2021 r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2020r. poz.35 ze zm.).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem do dnia 05  listopada  2021 r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona  jako  nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie  do umowy  notarialnej  organizator  przetargu może  odstąpić  od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lębork.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów  wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej,  a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także zgodny z rysunkiem mapy zasadniczej.  Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja   dotycząca   przedmiotu    przetargu   znajduje  się  w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 – 15.00  tel. 059 8 637 730 lub tel. 059 863770.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do  publicznej  wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 • Adres Bartosza Głowackiego, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • Kod pocztowy 84-300

Szczegóły

 • Cena: 1 000 000zł
 • Powierzchnia nieruchomości: 3584 m²
 • Rodzaj nieruchomości: Działki
 • Status: Przetargi | Licytacje | Oferty

Informacje kontaktowe

przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje

Zapytanie o nieruchomość

Podobne nieruchomości

Porównaj oferty

Porównaj
przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje