Lębork, rejon ulicy Majkowskiego | działka 96/11 | I przetarg

 • 270 000zł
Aleksandra Majkowskiego, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • Działki
 • Rodzaj nieruchomości
 • 6968
Przetargi | Licytacje | Oferty
Aleksandra Majkowskiego, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • 270 000zł

Overview

 • Działki
 • Rodzaj nieruchomości
 • 6968

Opis

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej,  położonej w  obrębie 10 miasta Lęborka w rejonie ulicy Majkowskiego, stanowiącej działkę nr 96/11, o powierzchni 6968 m2, uregulowana w księdze wieczystej  nr SL1L/00015166/2.

Nieruchomość zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Majkowskiego, Kaszubskiej i linii kolejowej Lębork – Maszewo w Lęborku, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Lęborku Nr XII -179/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku (Dz.Urz.Woj. Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 roku, poz. 1320), położona jest na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 01.PU, o przeznaczeniu: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Dostęp do nieruchomości nr 96/11 z drogi publicznej zostanie zapewniony poprzez bezterminową służebność drogową ustanowioną na działce nr 96/10 na rzecz działki nr 96/11  polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez pas terenu  o szerokości 8m licząc od granicy działki nr 96/12 na odcinku od działki nr 96/8 do działki nr 96/11.

Nabywca nieruchomości, w sytuacji gdy zbywca w dniu zawierania umowy przenoszącej własność działki nr 96/11, będzie również właścicielem działki nr 96/10, zobowiązany jest do zapłaty na rzecz zbywcy jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności drogowej na działce nr 96/10 w kwocie 83.353,41zł brutto, w tym podatek VAT w stawce 23 % wynoszący 15.586,41zł. Wynagrodzenie to płatne jest łącznie z ceną nabycia nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność działki nr 96/11. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności drogowej w/w wysokości będzie również wymagalne w sytuacji, gdy właścicielem działki 96/10, będzie kto inny niż zbywca działki nr 96/11. W takim przypadku,  wynagrodzenie na rzecz aktualnego, w dniu zawierania umowy przenoszącej własność działki nr 96/11, właściciela działki nr 96/10  płatne będzie przez nabywcę w/w wysokości , najpóźniej do dnia zawarcia tej  umowy, chyba że właściciel ten odstąpi od wynagrodzenia lub nieruchomość obciążona byłaby już nieodpłatną służebnością drogową.

W przypadku, gdy służebność drogowa zostałaby ustanowiona na rzecz zbywcy przed zawarciem umowy przenoszącej własność działki nr 96/11, nabywca działki nr 96/11 zobowiązany  będzie  do zapłaty na rzecz zbywcy wyżej ustalonego wynagrodzenia przed zawarciem umowy przenoszącej własność, za wyjątkiem sytuacji, gdy już istniejąca służebność miałaby charakter nieodpłatny .

W przypadku jednoczesnego nabycia działek nr 96/10 i 96/11 przez tego samego nabywcę ustanowienie służebności drogowej na działce nr 96/10 oraz obowiązek zapłaty wynagrodzenia  z tego tytułu stają się bezprzedmiotowe.

Nieruchomość stanowiąca działkę nr 96/11 zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek RVI, ŁIII, ŁIV, N.

Przeznaczona do zbycia działka nr 96/11, podlega ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1326) z wyłączeniem rozdziału 2 ustawy.

Cena wywoławcza wynosi   –  270.000,00 zł.

Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony 23 % podatek VAT.

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT podlegają zapłacie  najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej.

Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

Przetarg odbędzie się w dniu  05 października  2021 r. o godz. 11.00  w Sali nr 101 Urzędu Miejskiego przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości – 30.000,00 zł.

Wadium w pieniądzu  można wpłacać przelewem nie później niż do dnia 29  września  2021 r.  na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508  Bank  Polska Kasa Opieki SA w Lęborku, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunek bankowy najpóźniej w dniu 29  września 2021 r., pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie  z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu, przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie  z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj.Dz.U.z 2020r. poz.35 ze zm.).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem do dnia 07  października  2021 r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona  jako  nabywca   nieruchomości  nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie  do umowy  notarialnej  organizator  przetargu może  odstąpić  od  zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lębork.

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty wpisów  wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej,  a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także zgodny z rysunkiem mapy zasadniczej.  Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja   dotycząca   przedmiotu    przetargu   znajduje  się  w  Wydziale Gospodarki Nieruchomościami  na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 – 15.00  tel. 059 8 637 730 lub tel.059 8637 770.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro).

Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów. Burmistrz Miasta Lęborka poda do  publicznej  wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 • Adres Aleksandra Majkowskiego, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • Kod pocztowy 84-300

Szczegóły

 • Cena: 270 000zł
 • Powierzchnia nieruchomości: 6968 m²
 • Rodzaj nieruchomości: Działki
 • Status: Przetargi | Licytacje | Oferty

Informacje kontaktowe

przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje

Zapytanie o nieruchomość

Podobne nieruchomości

Porównaj oferty

Porównaj
przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje