Lębork, ul. Lipowa | Działka 238/4 | II przetarg

 • 130 000zł
Lipowa, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • Działki
 • Rodzaj nieruchomości
 • 803
Przetargi | Licytacje | Oferty
Lipowa, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • 130 000zł

Overview

 • Działki
 • Rodzaj nieruchomości
 • 803

Opis

Burmistrz Miasta Lęborka

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości częściowo zabudowanej budynkami garażowymi, stanowiącej działkę nr 238/4 o powierzchni 803m² położona jest w obrębie 8 miasta Lęborka przy ul. Lipowej, uregulowanej w księdze wieczystej: SL1L/00004414/6

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego jednostkę terytorialną T.3 i część T.7, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXII-316/2000  Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 07 lipca 2000 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 88 z dnia 18 września 2000 roku, poz. 573). Nieruchomość znajduje się na terenie elementarnym oznaczonym symbolem 07.09.MN o dominującej funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności.

Działka nr 238/4 o powierzchni 803m² zgodnie z ewidencją gruntów i budynków stanowi użytek B.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony dnia 07.09.2021 r.

 

Cena wywoławcza wynosi 130.000,00 zł.

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT z uwzględnieniem zwolnienia z tego podatku na podstawie art. 43 ust 1 pkt 10 ppkt a  ustawy o VAT do części nieruchomości zabudowanej obiektami garażowymi

 

Kwota zwolniona z podatku VAT obliczona zostanie w następujący sposób:

Osiągnięta w przetargu cena(netto) nieruchomości, do której będzie miało zastosowanie zwolnienie podatkowe w zakresie podatku VAT, zostanie ustalona jako suma ceny (netto) przypadającej na budynki garażowe, która wynosi 3,69301 % ceny nieruchomości netto oraz ceny gruntu (netto) o pow. 70 m² , który zajmują budynki garażowe, która wynosi 8,71731 % ceny (netto) gruntu całej działki.

Obliczenie tej części ceny netto nastąpi na podstawie algorytmu:

[0,0369301 x cena nieruchomości(netto) + 0,0871731 x 0,9630699 x cena nieruchomości(netto)]

 

Cena osiągnięta w przetargu plus podatek VAT podlegają zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej, na wskazany rachunek bankowy. Podłączenie do urządzeń infrastruktury technicznej nastąpi na koszt nabywcy po uzgodnieniu i na warunkach ustalonych z właścicielami sieci.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 09.11.2021r. o godzinie 10.00 w sali nr 101 Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 20.000,00 zł.  Wadium w pieniądzu (z oznaczeniem numeru działki) można wpłacać nie później niż do dnia  03.11.2021 r. na rachunek bankowy Gminy Miasto Lębork Nr 21 1240 1268 1111 0010 8729 0508 Bank Polska Kasa Opieki SA w Lęborku. W razie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy, środki pieniężne muszą zostać zaksięgowane na w/w rachunku najpóźniej w dniu  03.11.2021r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wadia wniesione przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wniesienie wadiów przez uczestników przetargu oznacza, że uczestnicy zapoznali się ze stanem nieruchomości, miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami przetargu określonymi w ogłoszeniu.

Do przetargu dopuszczone zostaną osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w ustalonej wysokości w wyznaczonym terminie, stawią się na przetarg osobiście lub w ich imieniu stawią się ich pełnomocnicy okazujący się stosownym pełnomocnictwem, sporządzonym w formie aktu notarialnego lub innej formie z potwierdzeniem zgodności podpisów przez notariusza, a w przypadku osób prawnych dodatkowo dokumentami określonymi przepisami prawa, uprawniającymi do wzięcia udziału w przetargu oraz przedłożą komisji przetargowej dowody stwierdzające tożsamość.

W przypadku małżonków, którzy nabywać będą nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (niekoniecznie w formie aktu notarialnego) drugiego małżonka, zawierającym dodatkowo zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r. poz. 1380).

Uczestnikom przetargu, którzy nie zostali dopuszczeni do przetargu lub nie brali udziału w licytacji, a także nie wygrali przetargu, wadia zostaną zwrócone w dniu 11.11.2021r. w godz. 12.00-14.00 w Punkcie Kasowym w Urzędzie Miejskim lub przelewem do dnia  11.11.2021r. na wskazane konto.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie do umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Gmina Miasto Lębork jako organizator przetargu obliguje nabywcę do zawarcia umowy notarialnej w Kancelarii Notarialnej na terenie miasta Lęborka.

Koszty zawarcia umowy notarialnej i wpisów wieczysto-księgowych obciążają nabywcę.

Granice nieruchomości objętych przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej, a stan nieruchomości wg stanu na gruncie, a także z rysunkiem mapy zasadniczej. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowieniem znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami na I piętrze UM (pokój 118) i jest do wglądu w godz. 8.00 – 15.00 tel. 059 8637730(48). Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie internetowej UM Lębork www.wybierzlebork.pl, Biuletynie Informacji Publicznej UM Lębork oraz na tablicach ogłoszeń UM Lębork (parter i I piętro). Zastrzega się prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Lęborka poda do publicznej wiadomości informację o odwołaniu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

 • Adres Lipowa, Lębork, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-300, Polska
 • Kod pocztowy 84-300

Szczegóły

 • Cena: 130 000zł
 • Powierzchnia nieruchomości: 803 m²
 • Rodzaj nieruchomości: Działki
 • Status: Przetargi | Licytacje | Oferty

Informacje kontaktowe

przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje

Zapytanie o nieruchomość

Podobne nieruchomości

Porównaj oferty

Porównaj
przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje